Lấy mẫu nước vòng hai tại công trình thí điểm bổ cập tầng chứa nước có kiểm soát Vị Thanh sau khi kết thúc hai chuỗi thí nghiệm

Vào ngày 30 tháng 11 năm 2023, TS. Anke Steinel và TS. Hoàng Thị Hạnh (CRMGG) cùng nhân viên của QUATEST3 đã tiến hành lấy mẫu nước vòng hai tại công trình thí điểm bổ cập tầng chứa nước có kiểm soát (MAR) của NAWAPI tại công ty HAWASUCO ở Vị Thanh. Các mẫu nước được lấy từ hai giếng khai thác dự phòng của HAWASUCO, hai giếng thí điểm MAR của NAWAPI, một giếng quan trắc của Sở TN&MT Hậu Giang, hệ thống xử lý nước mới lắp đặt của NAWAPI và từ vòi lấy nước mặt trước xử lý. Các mẫu nước được phân tích lại tất cả các thông số tương tự như mẫu lấy ở vòng một, ngoại trừ các hóa chất bảo vệ thực vật do kết quả phân tích mẫu nước của vòng đầu không cho thấy bất kỳ loại hóa chất bảo vệ thực vật nào được phát hiện.

Lấy mẫu nước mặt trước xử lý từ bể chứa của HAWASUCO, gần vị trí ống dẫn nước vào hệ thống xử lý của NAWAPI

 

Cán bộ QUATEST3 lấy mẫu nước tại giếng DP2. Khu vực xung quanh giếng đã được HAWASUCO dọn sạch bùn đất và cỏ.

Dữ liệu đo ghi mực nước và độ dẫn điện (EC) của nước dưới đất đã được trích xuất từ các thiết bị đo ghi bán tự động (datalogger) và sẽ được đánh giá cùng với kết quả phân tích chất lượng nước.

You may also like...