NAWAPI kết thúc thí nghiệm bổ cập tầng chứa nước có kiểm soát vòng 2

Vào ngày 30/11/2023, hai đợt bổ cập – lưu giữ – thu hồi tại GK1 (độ sâu 170 m, tầng chứa nước lợ) và GK2 (độ sâu 104 m, tầng chứa nước nhạt) đã kết thúc. Trong 6 tuần qua, NAWAPI đã bổ cập khoảng 6000 m³ nước mặt đã qua xử lý vào lòng đất. Vòng thí nghiệm đầu tiên (5 ngày bổ cập, 5 ngày lưu giữ, 3 ngày thu hồi) cho thấy khoảng 1000 m³ nước đã được bổ cập vào mỗi giếng. Trong vòng thí nghiệm thứ hai, thời gian bổ cập đã được kéo dài hơn với GK1 (khoảng 2700 m³ trong 14 ngày) và tốc độ tương tự đối với GK2 (khoảng 1300 m³ trong 7 ngày) sau đó là 5 ngày lưu giữ. Thời gian bơm thu hồi tại giếng nước lợ GK1 là 4 ngày tương đương với 1000 m³ nhằm duy trì đới nước nhạt trong lòng đất ở xung quanh giếng (không bơm thu hồi hết lượng nước nhạt đã bổ cập vào giếng).

Kết tủa sắt màu đỏ quan sát thấy xung quanh khu vực xả nước thu hồi cho thấy phản ứng địa hóa giữa oxy và sắt hòa tan. Dự kiến, quá trình bổ cập sẽ tiếp tục diễn ra song song ở cả hai giếng trong hai tháng tới do HAWASUCO vận hành và CRMGG tài trợ.

Kết tủa sắt màu đỏ xung quanh vị trí xả nước bơm thu hồi

 

Lắp ống bổ cập dài hơn cho giếng GK2

You may also like...