Improvement of Groundwater Protection

Thông báo tuyển dụng

Chuyên gia Địa chất thủy văn phục vụ công tác thực địa và thu thập dữ liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long Mô tả công việc Chuyên gia ĐCTV này sẽ làm việc...

Ngày Nước Thế giới 2015

Lễ mit ting quốc gia hưởng ứng Ngày Nước Thế giới 22/3 đã được Cục quản lý Tài nguyên nước – Bộ Tài nguyên & Môi trường tổ chức vào sáng ngày 20/3/2015 tại...