Khảo sát hiện trạng quản lý tài nguyên nước tại Hậu Giang và Kiên Giang

Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 3 năm 2023, Dự án Quản lý nước dưới đất và tai biến địa chất chống chịu khí hậu (CRMGG) đã có chuyến thăm và làm việc trực tiếp với Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang nhằm đánh giá hiện trạng quản lý tài nguyên nước và nhu cầu nâng cao năng lực của các cơ quan này nhằm phục vụ cho việc lập kế hoạch chi tiết cho hợp phần Nâng cao năng lực quản lý tài nguyên nước tại địa phương.

Dự án CRMGG giai đoạn 2022 – 2025 do Chính phủ Đức tài trợ cho Việt Nam trong khuôn khổ chương trình Hợp tác kỹ thuật Đức – Việt, thông qua Bộ Hợp tác và Phát triển kinh tế CHLB Đức (BMZ) và Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Đoàn công tác gồm cán bộ của Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia và chuyên gia địa chất thủy văn của Dự án CRMGG. Tại Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang, đoàn đã làm việc trực tiếp với phòng Tài nguyên và BĐKH, Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường, Trung tâm công nghệ thông tin. Tại Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang, đoàn đã làm việc trực tiếp với phòng Tài nguyên nước và khoáng sản, Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường. Các nội dung được thảo luận gồm: (i) cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ; (ii) mạng lưới quan trắc NDĐ trên địa bàn tỉnh; (iii) nhu cầu điều tra, xác minh thông tin giếng khai thác, giấy phép khai thác, sử dụng NDĐ; (iv) quản lý thông tin, dữ liệu cấp phép, giếng khai thác và hiện trạng khai thác, sử dụng NDĐ trên địa bàn tỉnh.

 

Nhìn chung, cả hai Sở TN&MT đều mong muốn tiến hành điều tra, xác minh thông tin giếng khai thác và giấy phép khai thác nhằm xây dựng một bộ dữ liệu đầy đủ, chính xác và cập nhật nhất để phục vụ cho công tác quản lý. Đồng thời, hai cơ quan này cũng mong muốn được Dự án CRMGG chuyển giao phần mềm GISD hiện có để sử dụng cho quản lý thông tin, dữ liệu cấp phép, giếng khai thác và hiện trạng khai thác, sử dụng NDĐ.

You may also like...