Category: Lưu trữ/Pha đầu của dự án

Đào tạo Tiếng anh

Một trong những cấu phần quan trọng của Dự án “Tăng cường năng lực quy hoạch và điều tra nước ngầm tại các khu đô thị Việt Nam” (IGPVN) là nâng cao trình độ...