Làm việc/báo cáo kỹ thuật

Title Download
Hướng dẫn thực hành thí nghiệm thả chất chỉ thị trong nước dưới đất
  2 files      173 downloads
Download
Báo cáo nghiên cứu cơ sở tại tỉnh Cà Mau – Tóm tắt
  2 files      415 downloads
Download
Báo cáo tổng hợp Sóc Trăng
  2 files      545 downloads
Download
Assessment of Groundwater Resources in Nam Dinh Province – Part 1 update
  1 files      137 downloads
Download
Assessment of Groundwater Resources in Nam Dinh Province – Part 1
  3 files      350 downloads
Download
A Handbook for Integrated Water Resources Management in Basins
  1 files      168 downloads
Download
Annex 1 – The 1st IWRM Roundtable workshop organized by CWRPI
  1 files      85 downloads
Download
Annex 2: DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI THẢO “QUẢN L Ý TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC”
  2 files      97 downloads
Download
Annex 3: Kết quả hội thảo IWRM
  2 files      62 downloads
Download
Annex 4: Vai trò của Quy hoạch TNN trong Quản lý tổng hợp TNN
  2 files      184 downloads
Download
Annex 6: QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở VIỆT NAM DỰ ÁN HỢP TÁC Giữa BMBF và MOST
  0 files      88 downloads
Download
Annex 8: Mạng Lưới Cộng Tác vì Nước Toàn cầu (GWP) và Quản Lý Tổng hợp Tài nguyên Nước (IWRM)
  2 files      605 downloads
Download
Annex 9: PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở VIỆT NAM
  2 files      102 downloads
Download
Annex 10: HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở VIỆT NAM
  2 files      103 downloads
Download
Annex 11: Phát triển công cụ hỗ trợ ra quyết định và lập qui hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên nước
  2 files      251 downloads
Download
Báo cáo tóm tắt hội thảo IWRM
  2 files      76 downloads
Download
Annex 1 2nd IWRM WS-CWRPI-BGR VIE
  2 files      63 downloads
Download
Annex 2 List of participants 2nd IWRM CWRPI-BGR
  1 files      77 downloads
Download
Annex 3 Q&A 2nd IWRM_VIE
  2 files      66 downloads
Download
Annex 4 CWRPI-BGR 2nd IWRM WS outcome 122010 VIE
  2 files      69 downloads
Download