Làm việc/báo cáo kỹ thuật

Title Download
Hướng dẫn thực hành thí nghiệm thả chất chỉ thị trong nước dưới đất
  2 files      81 downloads
Download
Báo cáo nghiên cứu cơ sở tại tỉnh Cà Mau – Tóm tắt
  2 files      303 downloads
Download
Báo cáo tổng hợp Sóc Trăng
  2 files      412 downloads
Download
Assessment of Groundwater Resources in Nam Dinh Province – Part 1 update
  1 files      69 downloads
Download
Assessment of Groundwater Resources in Nam Dinh Province – Part 1
  3 files      257 downloads
Download
A Handbook for Integrated Water Resources Management in Basins
  1 files      90 downloads
Download
Annex 1 – The 1st IWRM Roundtable workshop organized by CWRPI
  1 files      22 downloads
Download
Annex 2: DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI THẢO “QUẢN L Ý TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC”
  2 files      33 downloads
Download
Annex 3: Kết quả hội thảo IWRM
  2 files      23 downloads
Download
Annex 4: Vai trò của Quy hoạch TNN trong Quản lý tổng hợp TNN
  2 files      66 downloads
Download
Annex 6: QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở VIỆT NAM DỰ ÁN HỢP TÁC Giữa BMBF và MOST
  0 files      43 downloads
Download
Annex 8: Mạng Lưới Cộng Tác vì Nước Toàn cầu (GWP) và Quản Lý Tổng hợp Tài nguyên Nước (IWRM)
  2 files      413 downloads
Download
Annex 9: PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở VIỆT NAM
  2 files      43 downloads
Download
Annex 10: HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở VIỆT NAM
  2 files      57 downloads
Download
Annex 11: Phát triển công cụ hỗ trợ ra quyết định và lập qui hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên nước
  2 files      183 downloads
Download
Báo cáo tóm tắt hội thảo IWRM
  2 files      27 downloads
Download
Annex 1 2nd IWRM WS-CWRPI-BGR VIE
  2 files      20 downloads
Download
Annex 2 List of participants 2nd IWRM CWRPI-BGR
  1 files      11 downloads
Download
Annex 3 Q&A 2nd IWRM_VIE
  2 files      19 downloads
Download
Annex 4 CWRPI-BGR 2nd IWRM WS outcome 122010 VIE
  2 files      17 downloads
Download