Làm việc/báo cáo kỹ thuật

Title Download
Hướng dẫn thực hành thí nghiệm thả chất chỉ thị trong nước dưới đất
  2 files      205 downloads
Download
Báo cáo nghiên cứu cơ sở tại tỉnh Cà Mau – Tóm tắt
  2 files      494 downloads
Download
Báo cáo tổng hợp Sóc Trăng
  2 files      582 downloads
Download
Assessment of Groundwater Resources in Nam Dinh Province – Part 1 update
  1 files      165 downloads
Download
Assessment of Groundwater Resources in Nam Dinh Province – Part 1
  3 files      373 downloads
Download
A Handbook for Integrated Water Resources Management in Basins
  1 files      200 downloads
Download
Annex 1 – The 1st IWRM Roundtable workshop organized by CWRPI
  1 files      107 downloads
Download
Annex 2: DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI THẢO “QUẢN L Ý TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC”
  2 files      120 downloads
Download
Annex 3: Kết quả hội thảo IWRM
  2 files      86 downloads
Download
Annex 4: Vai trò của Quy hoạch TNN trong Quản lý tổng hợp TNN
  2 files      218 downloads
Download
Annex 6: QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở VIỆT NAM DỰ ÁN HỢP TÁC Giữa BMBF và MOST
  0 files      116 downloads
Download
Annex 8: Mạng Lưới Cộng Tác vì Nước Toàn cầu (GWP) và Quản Lý Tổng hợp Tài nguyên Nước (IWRM)
  2 files      641 downloads
Download
Annex 9: PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở VIỆT NAM
  2 files      126 downloads
Download
Annex 10: HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở VIỆT NAM
  2 files      127 downloads
Download
Annex 11: Phát triển công cụ hỗ trợ ra quyết định và lập qui hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên nước
  2 files      277 downloads
Download
Báo cáo tóm tắt hội thảo IWRM
  2 files      100 downloads
Download
Annex 1 2nd IWRM WS-CWRPI-BGR VIE
  2 files      84 downloads
Download
Annex 2 List of participants 2nd IWRM CWRPI-BGR
  1 files      100 downloads
Download
Annex 3 Q&A 2nd IWRM_VIE
  2 files      85 downloads
Download
Annex 4 CWRPI-BGR 2nd IWRM WS outcome 122010 VIE
  2 files      87 downloads
Download