Improvement of Groundwater Protection

Ngày Nước Thế giới 2015

Lễ mit ting quốc gia hưởng ứng Ngày Nước Thế giới 22/3 đã được Cục quản lý Tài nguyên nước – Bộ Tài nguyên & Môi trường tổ chức vào sáng ngày 20/3/2015 tại...