Báo cáo nghiên cứu cơ sở tại tỉnh Cà Mau – Tóm tắt