Quá trình lựa chọn địa điểm MAR thực hiện các bước tiếp theo

Sau khi khởi động thành công vào đầu tháng này, dự án thí điểm bổ cập tầng chứa nước có kiểm soát (MAR) do Hà Lan đồng tài trợ với HAWASUCO đã bước vào giai đoạn khảo sát địa điểm tiếp theo. Ngày 27/10, CRMGG và nhân viên QUATEST3 đã tiến hành lấy mẫu nước từ hai giếng khai thác và nước mặt đã qua xử lý tại Nhà máy xử lý nước Ngã Bảy. Các mẫu nước sẽ được phân tích nhiều thông số khác nhau để đánh giá sự phù hợp của nguồn cung cấp nước và nguồn nước ngầm tự nhiên cho dự án thí điểm MAR được đề xuất.

Lấy mẫu nước sau khử trùng

 

Lấy mẫu nước trước khử trùng

 

Lấy mẫu nước giếng khai thác

Ngoài ra, CRMGG đã lắp đặt đầu đo CTD trong giếng quan sát để chuẩn bị cho bơm thí nghiệm kéo dài nhiều ngày do DWRPIS (Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam Việt Nam) thực hiện bắt đầu từ ngày 28 tháng 10. Kết quả sẽ cho biết thông tin có giá trị về tính chất thủy lực của tầng chứa nước.

Đo mực nước trong giếng quan sát để hiệu chỉnh số liệu của thiết bị đo tự ghi

 

Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam chuẩn bị cho bơm thí nghiệm

You may also like...