Improvement of Groundwater Protection

Lấy mẫu nước lần thứ hai ở U Minh

Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên bang Đức (BGR) và Trung tâm Quy hoạch và điều tra Tài nguyên nước Quốc gia (NAWAPI), Việt Nam đã thống nhất tiến hành một...

Thực tập sinh của Dự án IGPVN

Ngọc Anh, thực tập sinh của Dự án IGPVN, là một học viên cao học tại Học viện công nghệ châu Á (AIT), Thái Lan. Cô đang làm luận văn cao học về đề...

Lấy mẫu nước lần thứ nhất ở U Minh

Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên bang Đức (BGR) và Trung tâm Quy hoạch và điều tra Tài nguyên nước Quốc gia (NAWAPI), Việt Nam đã thống nhất tiến hành một...