Khoan giếng quan trắc tại vị trí ASR mới tại Ngã Bảy

Dự án “Đối tác Nước” đã khoan thành công một giếng quan trắc mới ở độ sâu 210 m. Một tầng chứa nước cát hạt trung đến thô (qp1) đã được tìm thấy và sẽ được đặt ống lọc từ độ sâu 168 -188 m, trong khi các lớp cách nước sét được tìm thấy ở trên (150-156 m) và dưới (195-206 m). Giếng đã được lắp đặt ống vách giếng và tiến hành bơm thí nghiệm ngắn. Các mẫu trầm tích đã được thu thập và sẽ gửi đến BGR ở Hannover để phân tích.

Thi công giếng quan trắc

 

Ate Oosterhof (VEI) xem xét mẫu lõi khoan

You may also like...