Lấy mẫu nước lần thứ nhất ở U Minh

Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên bang Đức (BGR) và Trung tâm Quy hoạch và điều tra Tài nguyên nước Quốc gia (NAWAPI), Việt Nam đã thống nhất tiến hành một số nghiên cứu về các đặc trưng địa chất thủy văn ở Cà Mau, nơi được đánh giá là một trong những vùng chịu tác động nặng nề nhất của BĐKH và nước biển dâng.

Đến nay, một cụm 5 giếng đã được thi công hoàn tất ở thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau bao gồm 3 giếng quan trắc các tầng n22, qp1, qp2-3; 2 giếng quan sát tầng n22.

Trong thời gian 2 ngày 28 và 29 tháng 9 năm 2016, Dự án IGPVN đã tiến hành một đợt lấy mẫu nước đầu tiên, trong đó mẫu nước được lấy từ 3 giếng của Dự án IGPVN thuộc các TCN n22, qp1 và qp2-3; giếng khai thác tập trung của trạm cấp nước U Minh thuộc tầng qp1; giếng khai thác của một xưởng sản xuất nước đóng chai thuộc tầng n22. Ngoài ra, hai mẫu nước mặt cũng đã được thu thập tại sông U Minh và kênh Cái Tàu.

IMG_1014

Lắp đặt máy bơm MP1 tại giếng quan trắc của dự án IGPVN

 

Mực nước, lưu lượng bơm và các thông số hóa lý (pH, EC, DO, nhiệt độ) đã được đo ghi tại hiện trường.

IMG_1044

Đo mực nước trong giếng quan trắc của Dự án IGPVN tại U Minh

IMG_1032

Đo các thông số hóa lý tại hiện trường

Nước trong giếng được bơm xả cho đến khi các thông số hóa lý đạt giá trị ổn định rồi mới tiến hành lấy mẫu. Nước từ giếng khai thác được lấy trực tiếp từ vòi. Sau khi lấy mẫu, mẫu nước được tiến hành chuẩn độ với các dung dịch HCl và NaOH để xác định các thành phần cacbonat.

IMG_1050

Chuẩn độ mẫu nước với dung dịch HCl và NaOH

Chi tiết về đợt lấy mẫu này có thể xem trong báo cáo tại đây.

Mẫu nước sẽ được phân tích xác định các thành phần ion chính (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl, HCO3, SO42−) và các chỉ tiêu quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt và nước dưới đất. Ngoài ra, thành phần đồng vị bền (2H, 18O) của mẫu nước cũng sẽ được phân tích và đánh giá. Các phân tích này sẽ được thực hiện lần lượt bởi Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm Tp Hồ Chí Minh và Viện khoa học kỹ thuật Hạt nhân.

Các kết quả phân tích hóa học mẫu nước sẽ được nghiên cứu xem xét chi tiết để góp phần làm sáng tỏ đặc trưng hóa học nước dưới đất và mối liên hệ nếu có giữa các tầng chứa nước.

You may also like...