Climate resilient Management of Groundwater and Geohazards Blog

Chuyên gia BGR làm việc với Liên đoàn miền Nam và miền Trung phục vụ lập kế hoạch hoạt động Dự án Quản lý nước dưới đất và tai biến địa chất chống chịu khí hậu 2022-2025

Trong các ngày từ 14 đến 16 tháng 10 năm 2022, nhóm chuyên gia Viện Khoa học Địa chất và tài nguyên thiên nhiên CHLB Đức (BGR) đã có chuyến thăm và làm việc...