Lấy mẫu nước đợt đầu tại công trình thí điểm của NAWAPI ở Vị Thanh

Vào ngày 17 tháng 10 năm 2023, Tiến sĩ Anke Steinel và Tiến sĩ Hoàng Thị Hạnh (CRMGG) cùng nhân viên của QUATEST3 đã tiến hành vòng lấy mẫu nước đầu tiên tại công trình thí điểm bổ cập tầng chứa nước có kiểm soát (MAR) của NAWAPI tại trụ sở công ty Cổ phần cấp thoát nước và công trình đô thị Hậu Giang (HAWASUCO) ở TP. Vị Thanh. Các mẫu nước được lấy từ ba giếng dự phòng của HAWASUCO, hai giếng thí điểm MAR mới xây dựng bởi NAWAPI, một giếng quan trắc của Sở TN&MT, hệ thống xử lý nước mới lắp đặt của NAWAPI và nước (mặt) đầu vào chưa qua xử lý của HAWASUCO. Các mẫu sẽ được QUATEST3 phân tích với nhiều thông số bao gồm anion, cation, nguyên tố vi lượng, chất dinh dưỡng, carbon hữu cơ, chất ô nhiễm vi sinh và thuốc trừ sâu. NAWAPI cũng thu thập các mẫu nước để phân tích.

Những kết quả này tạo cơ sở để có thể đánh giá những thay đổi xảy ra trong nước ngầm trong các thí nghiệm bổ cập và phục hồi tầng chứa nước.

You may also like...