Công tác khoan tại tỉnh Cà Mau

Trong hợp phần hỗ trợ kỹ thuật, dự án IGPVN tài trợ việc xây dựng một cụm giếng tại thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Cụm giếng bao gồm 5 giếng khoan được thiết kế cho mục đích điều tra địa chất thủy văn và thực hiện các thí nghiệm địa chất thủy văn, nhằm thu được thông tin chi tiết về điều kiện địa chất và địa chất thủy văn khu vực.

Mục tiêu tổng quát là đạt được một sự hiểu biết tốt hơn về các thành phần và các đặc trưng địa chất thủy văn của hệ thống nước dưới đất vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Chi tiết hơn, các giếng mới này sẽ góp phần điều tra sự tương tác giữa các lớp chứa nước (các tầng chứa nước), nhằm giúp hiểu rõ hơn về quá trình xâm nhập mặn của nước dưới đất. Do đó, cụm giếng sắp tới sẽ được sử dụng để tiến hành bơm thí nghiệm và thí nghiệm đánh dấu.

Về vấn đề này, Dự án IGPVN vui mừng thông báo rằng công tác khoan cụm giếng đã bắt đầu vào cuối tháng 7 năm 2016. Công tác khoan được thực hiện bởi Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Miền Nam (DWRPIS). Bên cạnh việc thiết lập các giếng đạt tới độ sâu nghiên cứu 300 m dưới bề mặt đất, hoạt động khoan còn cung cấp các mẫu đất không nguyên dạng và nguyên dạng. Các mẫu này sẽ được phân tích trong phòng thí nghiệm ở Việt Nam, Đức và Hà Lan.

Drilling rig

Giàn khoan

 

Drilling

Thi công khoan giếng

 

Core sampling

Lấy mẫu lõi khoan

 

Core of drilled sediments

Lõi khoan trầm tích

You may also like...