KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TÀI NGUYÊN NƯỚC

NamDinhHội đồng Tài nguyên nước Quốc gia có trách nhiệm cố vấn cho Chính phủ và Thủ tướng về những quyết định quan trọng liên quan đến tài nguyên nước, những quyết định đảm bảo sự phối hợp hành động và hoạt động nhịp nhàng giữa các ban ngành, địa phương trong việc thực Chiến lược Quốc gia về Tài nguyên nước tới năm 2020 một cách hiệu quả.

1. Hội đồng Tài nguyên nước Quốc gia có trách nhiệm cố vấn cho Chính phủ và Thủ tướng về những quyết định quan trọng liên quan đến tài nguyên nước, những quyết định đảm bảo sự phối hợp hành động và hoạt động nhịp nhàng giữa các ban ngành, địa phương trong việc thực Chiến lược Quốc gia về Tài nguyên nước tới năm 2020 một cách hiệu quả.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có những nhiệm vụ sau:

– Tổ chức chỉ đạo thực hiện các biện pháp và mục tiêu của Chiến lược, hướng dẫn và giám sát các bộ ngành, địa phương liên quan trong việc phát triển và thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch theo các mục tiêu và phương pháp đề ra trong Chiến lược này trong chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

– Chỉ đạo việc tổng hợp, kiểm tra, đánh giá đồng thời phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan trong việc thực hiện các dự án ưu tiên (cụ thể trong Phụ lục I của Quyết định này). Đây cũng là cơ sở để thành lập các chương trình, ưu tiên cụ thể và xác định các nhiệm vụ của các bộ ngành, địa phương liên quan.

– Giữ vai trò lãnh đạo đồng thời phối hợp với các ban ngành địa phương, cơ quan thẩm quyền trong việc giám sát và theo dõi việc thực hiện Chiến lược, lập báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện Chiến lược theo từng giai đoạn (hàng năm, 5 năm …), rút ra bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao và/hoặc sửa đổi cho giai đoạn tiếp theo trình Thủ tướng phê duyệt các quyết định liên quan đến việc sửa đổi và/hoặc thay đổi các mục tiêu và nội dung Chiến lược theo yêu cầu.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo và phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ ngành liên quan trong việc phân bổ và quyết toán ngân sách đầu tư hàng năm theo Luật Ngân sách Nhà nước để đạt được các mục tiêu của Chiến lược một cách hiệu quả.

4. Với yền hạn và trách nhiệm của mình, các bộ ngành địa phương có trách nhiệm thực hiện các dự án được ưu tiên của Chiến lược này (xem danh mục trong Phụ lục I của Quyết định này) và thực  hiện  các mục tiêu, biện pháp của Chiến lược có liên quan đến từng tổ chức và/ hoặc địa phương.

You may also like...