Địa điểm/khu vực nghiên cứu

Dự án triển khai chủ yếu ở cùng Đồng bằng sông Cửu Long (Sóc Trăng và Cà Mau). Tuy nhiên,  một số tỉnh khác cũng được tham gia vào các hoạt động tập huấn kĩ thuật và Hội thảo quản lý tổng hợp tài nguyên nước do Dự án tổ chức.

Vùng nghiên cứu thí điểm (thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đã được nhất trí lựa chọn bởi chuyên gia Dự án và Trung tâm Quy hoạch và điều tra Tài nguyên nước Quốc gia để tiến hành các điều tra địa chất thủy văn nhằm nâng cao sự hiểu biết về hệ thống NDĐ vùng ven biển và quá trình xâm nhập mặn, và đưa ra những khuyến nghị giúp cải thiện công tác quản lý và bảo vệ NDĐ. Một cụm giếng để tiến hành các thí nghiệm địa chất thủy văn và quan trắc NDĐ sẽ được xây dựng tại thị trấn U Minh.