Nhóm dự án

  • Dorit Lehrack –Trưởng Dự án
  • Florian Jenn – Chuyên gia địa chất thủy văn
  • Armin Pechstein – Chuyên gia địa chất thủy văn
  • Nguyễn Thị Thắm – Điều phối dự án
  • Hoàng Thị Hạnh – Chuyên gia địa chất thủy văn
  • Mr. Lê Hoài Nam – Chuyên gia địa chất thủy văn