Nhóm dự án

Dự án IGPVN vận hành tại văn phòng Dự án có địa chỉ tại Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước (NAWAPI) ở Hà Nội. Các hoạt động khảo sát thực địa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long được triển khai phối hợp với các đối tác ở địa phương, tức là các Sở TN&MT. Các Sở TN&MT có trách nhiệm điều phối các hoạt động của Dự án triển khai trên địa bàn tỉnh và đảm bảo tính tiếp nối của các hoạt động này.

Các thành viên trong Dự án gồm:

  • Andreas Renck – Trưởng Dự án
  • Anke Steinel – Chuyên gia địa chất thủy văn
  • Vũ Thanh Tâm – Chuyên gia địa chất thủy văn
  • Hoàng Thị Hạnh – Chuyên gia địa chất thủy văn
  • Lê Văn Mạnh – Chuyên gia địa chất thủy văn
  • Nguyễn Thị Thắm – Thư ký dự án