HỌP ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ GÓI CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ PHA 1

Ngày 30 tháng 11 năm 2021, NAWAPI đã tổ cức Hội thảo đánh giá tiến độ thực hiện Gói Chuyển Đổi Số Giai đoạn 1 do Dự án IGPVN tài trợ.

(Nguồn: NAWAPI)

 

Ông Nguyễn Xuân Sơn đại diện nhóm chuyên gia trình bày về tiến độ thiết kế và cấu trúc Hệ thống Điều Hành Thông Minh. Theo chuyên gia, hệ thống sẽ cho phép người dung quản lý và điều hành các dự án trên nên tảng số. Hệ thống gồm nhiều module bao gồm quản lý và điều hành chung, kiểm tra giám sát tiến độ các dự án, nghiệm thu, báo cáo và quản trị hệ thống. Việc xây dựng hệ thống đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Dự kiến, hệ thống sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2021.

Gói công tác thứ hai là xây dựng và hoàn thiện kiến trúc cho hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước phục vụ quản lý, khai thác, đồng bộ, cập nhật và sử dụng dữ liệu, đảm bảo có thể tích hợp vào CSDL của Bộ TNMT. Có chín nhóm dữ liệu được xây dựng bao gồm dữ liệu công trình điều tra, hiện trạng khai thác nước mặt, quản lý nguồn thải, sữ liệu khí tượng, dữ liệu thủy văn, dữ liệu không gian, bản đồ, thư viện và quản lý hệ thống. Theo chuyên gia, kiến trúc của hệ thống bước đầu đã hoàn thiện. Bước tiếp theo dữ liệu sẽ được tích hợp để chạy thử và hoàn thiện sử dụng.

Giai đoạn 1 của gói công tác Chuyển Đổi Số được đánh giá đã kết thúc theo kế hoạch.

You may also like...