Giới thiệu hệ thống thiết bị IoT đến NAWAPI

Vào ngày 6 tháng 6, nhóm CRMGG đã giới thiệu với NAWAPI về hệ thống thiết bị IoT (Internet-of-Things) mới được đặt mua. Thiết bị này sẽ được lắp đặt tại hiện trường (công trình thí điểm bổ cập tầng chứa nước có kiểm soát tại Vị Thanh, Hậu Giang) vào tuần tới. Ngoài các thử nghiệm bổ cập tầng chứa nước có kiểm soát theo định hướng khoa học, địa điểm thí điểm ở Vị Thanh cũng sẽ tổ chức một thí điểm thu thập và quản lý dữ liệu sáng tạo bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên mô-đun IoT sử dụng công nghệ LoRaWAN. So với các hệ thống giám sát môi trường tự động truyền thống, thiết bị này hứa hẹn tiết kiệm chi phí đáng kể, mức độ tương thích cao giữa các nhà sản xuất và thiết bị, phạm vi bao phủ không gian tuyệt vời trong cơ cấu phi tập trung, tiêu thụ năng lượng thấp và trao đổi và truyền dữ liệu có khả năng tùy chỉnh cao dựa trên các định dạng không độc quyền.

Nếu thí điểm tại Vị Thanh thành công, hệ thống IoT có tiềm năng lớn để lắp đặt tại các điểm quan trắc quốc gia trong tương lai, khi có thể tích hợp dữ liệu được tạo ra tại hiện trường vào hệ thống dữ liệu lớn của NAWAPI.

 

You may also like...